Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Wijzigingen arbeidsrecht

Al eerder melden wij inzake het vervallen van de pro forma procedure. Desalniettemin zien we in de praktijk dat werkgevers niet altijd hiervan op de hoogte zijn en zelfs juristen niet altijd op dit punt zijn bijgeschoold. Derhalve nogmaals aandacht voor het feit dat met ingang van dit jaar de zgn. pro forma procedure niet meer noodzakelijk is. Tot 1 januari 2007 kon de werknemer namenlijk ervoor kiezen om zich niet inhoudelijk te verweren na een ingediende ontslagaanvraag of ontslagverzoek bij de kantonrechter, maar om een "Werknemersverklaring van geen bezwaar" in te vullen of pro forma procedure te voeren".
 
Deze procedure is komen te vervallen omdat het per 1 oktober 2006 ook mogelijk is met wederzijds goedvinden het dienstverband te beëindigen, in principe zonder dat daarmee verwijtbare werkloosheid ontstaat. Het voeren van een (nu dus niet-verkorte) procedure via de CWI biedt echter nog steeds wel voordelen. Denk hierbij aan een WW-garantie (deze is er bij een beëindiging met wederzijds goedvinden nog steeds niet) en onaantastbaarheid van gemaakte afspraken. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden kan namelijk aantasting van afspraken plaatsvinden door bijvoorbeeld een beroep op dwaling of omdat wil en verklaring niet overeenkomen.

Tip! Een handtekening van de werknemer garandeert niet de geldigheid van de overeenkomst! Geef een werknemer bij een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst daarom tijd om erover na te denken. Dit kan aantasting van de geldigheid van de overeenkomst voorkomen. Advies hieromtrent alsmede de zgn. vaststellingsovereenkomsten kunt u via ons bureau als format krijgen.


Wijziging bijdrage kinderopvang
Vanaf 1 januari 2007 is de wetgeving omtrent de kinderopvang gewijzigd. Werkende ouders krijgen naast een inkomensafhankelijke toeslag ook een vaste toeslag voor eenderde deel van de kosten van kinderopvang. Deze vaste toeslag komt in de plaats van de bijdrage die ouders al dan niet van hun werkgever ontvingen. Hoewel de overheid de toeslag uitbetaalt, wordt deze gefinancierd door de werkgevers door middel van een opslag op de sectorpremie. 

Tip! Voorkom dat u door de nieuwe kinderopvangregeling dubbel gaat betalen: de bijdrage die u al verstrekte in 2006 én de opslag op de sectorpremie. Er geldt een overgangsregeling: u hoeft uitsluitend de afgesproken werkgeversbijdrage te betalen voor zover deze gunstiger is dan de vaste toeslag die de overheid verstrekt.


Meer ruimte door de nieuwe Arbeidstijdenwet
Werkgevers en werknemers krijgen per 1 april 2007 met de nieuwe Arbeidstijdenwet meer mogelijkheden om de arbeidstijd per dag en per week zelf nader in te vullen.
 
Kernpunten van de vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet:

  • van dubbele norm naar één norm. De huidige Arbeidstijdenwet kent een standaardregeling en een overlegregeling. In principe geldt de standaardregeling, maar soms kan een werkgever met een werknemersorganisatie of een medezeggenschapsorgaan een ruimere regeling afspreken. Deze afspraken mogen nooit verder gaan dan de wettelijke overlegregeling. In de nieuwe wet geldt, met uitzondering voor het aantal nachtdiensten, nog maar één norm; 
  • geen aparte regels meer voor overwerk en pauzes. Werkgevers en werknemers kunnen hierover nu zelf afspraken maken;
  • minder regels voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken. De maximum arbeidstijd wordt 12 uur per dienst (nu 10 uur) en 60 uur per week, met een gemiddelde van 55 uur per 4 weken en 48 uur per 16 weken (nu gemiddeld 45 uur per week over 13 weken);
  • verruiming van de regels voor nachtarbeid. De nieuwe wet laat toe dat een nachtdienst maximaal 10 uur duurt (nu 8 uur) en dat de werkweek over 16 weken (in plaats van de huidige 13 weken) gemiddeld niet meer dan 40 uur bedraagt, met een maximumaantal nachtdiensten van 36. Alleen bij cao of na afspraak met de ondernemingsraad mag dit aantal worden verhoogd tot 140 nachtdiensten per jaar.

Tip! Loop de arbeidstijdenregeling in bijvoorbeeld het arbeidsvoorwaardenreglement na of deze nog up-to-date is en/of ruimer kan en pas zonodig uw reglement daarop aan.


Meer vrijheid in uw arbobeleid!
Sinds 1 januari 2007 biedt de Arbowet meer vrijheid aan werkgevers en werknemers om onderling afspraken te maken over het arbobeleid. Een aantal wettelijke eisen wordt vervangen door doelvoorschriften met een minimaal beschermingsniveau, waaraan werkgevers en werknemers naar eigen inzicht invulling kunnen geven. Ook zullen werkgevers- en vakorganisaties in bepaalde sectoren hun afspraken vastleggen in arbocatalogi, die werkgevers kunnen raadplegen voor een verantwoord arbobeleid. Daarnaast is een aantal eisen die de wet stelt aan een arbobeleid versoepeld:

  • voor vrijwilligers gelden uitsluitend nog de regels uit het Arbobesluit als het gaat om ernstige arbeidsrisico's;
  • het arbeidsomstandighedenspreekuur als verplichte taak van de arbodienst vervalt;
  • werknemers krijgen toegang tot een arbeidsdeskundige. Dit kan een deskundige van een arbodienst zijn, maar ook een preventiemedewerker;
  • in organisaties met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden;
  • als bij bedrijven met ten hoogste 25 werknemers een RI&E-instrument is afgesproken in de cao en dit is getoetst door een deskundige, dan hoeft deze RI&E niet meer te worden getoetst door een Arbodienst. 

Tip! De Arbeidsinspectie gaat met de vergroting van de vrijheid op arbobeleid de maximale hoogte van haar boetes verdubbelen! Zorg dus voor een arbobeleid binnen de geldende normen.

 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl