Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Voorlopige uitwerking van het lenteakkoord

Beloning en arbeidsvoorwaarden
Nullijn collectieve sector en medeoverheden (inclusief politici).

 • Lonen worden gematigd. Voor ambtenarensalarissen geldt voor twee jaar een nullijn.
 • Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd, onder meer door de tabelcorrectiefactor in de belastingen één jaar niet toe te passen, waardoor een loonstijging wordt belast tegen een hoger marginaal tarief.
 • De maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici wordt per 1 september 2012 gelijkgesteld aan de maximum WW-duur.
 • Hogere inkomens (inclusief bonussen) worden in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing (eenmalige crisisheffing).
 • Werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30 naar 75%.

Onbelaste reiskostenvergoeding

 • De onbelaste reiskostenvergoeding (19 cent per kilometer voor woon-werkverkeer en dienstreizen of de werkelijke kosten bij openbaar vervoer) wordt afgeschaft.
  Deze maatregel vindt plaats ter financiering van de structurele handhaving van de overdrachtsbelasting voor woningen, die op 2% gehandhaafd blijft. Er zijn signalen waaruit blijkt dat wordt overwogen om in combinatie hiermee het forfait in de werkkostenregeling te verhogen naar 2,2%, maar het Stabiliteitsprogramma spreekt zich hierover niet uit.Voor de leaseauto vervalt de huidige vrijstelling van de bijtelling voor auto`s die voor minder dan 500 km privé worden gebruikt.
 • Tegelijkertijd wordt het daadwerkelijke beslag van de zakelijke kilometers in de werkkostenregeling (auto en OV) ondergebracht. Hieruit kunnen werkgevers de zakelijke kilometers blijven vergoeden.

Onbelaste reiskostenvergoeding onder druk
Met het oog op de overgang naar de werkkostenregeling zien wij in veel organisaties belangstelling voor het optimaliseren van het arbeidsvoorwaardenpakket met cafetariaregelingen. Hierbij wordt het arbeidsvoorwaardenpakket aangevuld met een regeling voor een extra vergoeding van reiskosten (in aanvulling op de CAO-vergoeding) in ruil voor een bruto looncomponent. Deze mogelijkheid komt onder druk te staan. Bovendien zal men veel inventarisaties moeten aanvullen met reiskostenvergoedingen als extra op de forfaitaire ruimte drukkende post. Terwijl die nu tot de gerichte vrijstellingen worden gerekend.

Wie betaalt loonheffing
Verder roept de afschaffing van de mogelijkheid om reiskosten onbelast te vergoeden de vraag op voor wiens rekening de loonheffing op reiskosten zal komen. Is de reiskostenvergoeding in de CAO niet expliciet als netto vergoeding opgenomen, dan kan de vergoeding tot het bruto loon van de medewerker worden gerekend en betaalt hij (voortaan) de loonheffing. Hij houdt dan netto een lagere vergoeding over dan nu het geval is. De werkgever heeft vervolgens de keuze om de vergoeding te bruteren of in de werkkostenregeling te betrekken. In dat geval drukt de loonheffing op de werkgever.
Stel: in de CAO staat een netto kilometervergoeding voor dienstreizen verwoord. Indien zo`n CAO-tekst blijft bestaan, komt de extra lastenpost voor rekening van de werkgever. Heeft hij onder invoering van de werkkostenregeling ruimte in het `forfait`, dan drukt deze post wellicht niet of slechts ten dele op de werkgever. Is het forfait al opgesoupeerd, dan drukt de loonheffing volledig op de werkgever.

Om over na te denken
Als de voorgestelde wijziging doorgaat, kan dit kostenverhogend voor de werkgever uitpakken. Bent u nog niet over naar de werkkostenregeling? Wellicht biedt ruimte in het forfait u de mogelijkheid om reiskostenvergoedingen in 2013 al als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Zonder de werkkostenregeling heeft u de kans de kosten wat te drukken in ieder geval niet. Kortom, het vervallen van een gerichte vrijstelling voor reiskosten kan nadelig uitpakken, maar kan ook juist reden opleveren om vervroegd (eerder dan 1 januari 2014) naar de werkkostenregeling over te gaan

Arbeidsmarkt

 • Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW uitkering betalen.
 • De ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten. Ontslagregelingen worden op deze manier activerende ontslagregelingen die ingezet worden ten behoeve van scholing en toeleiding naar een andere baan.
 • De duur en hoogte van de WW-uitkering blijven ongewijzigd.
 • Omdat deze wijzigingen pas in 2014 effectief worden zal de WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk worden verhoogd.
 • Het beschikbare budget voor de extra `doorwerkbonussen` wordt beëindigd. Tevens zal het beschikbare budget voor mobiliteit na 2013 niet verder toenemen.

Sociale Zekerheid
AOW naar 66 jaar in 2015; maatregel rekenrente

 • De pensioengerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. De eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd met 1 maand te verhogen. In de jaren erna zal de AOW-leeftijd in stappen verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 wordt een pensioengerechtigde leeftijd van 66 bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

WW

 • Duur en hoogte WW blijven ongewijzigd.
 • De WW-premie voor werkgevers wordt in 2013 tijdelijk verhoogd.

Pensioen
Verhoging pensioenleeftijd

 • In 2013 wordt de AOW-leeftijd met één maand verhoogd.
 • In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd - in stappen - verder worden verhoogd. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren.
 • In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Met deze maatregel wordt uitsluitend nieuwe opbouw geraakt.
 • In 2019 wordt de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) verhoogd naar 66.
 • In 2024 wordt de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) verhoogd naar 67.
 • Na 2024 wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

Beperking pensioenopbouwpercentage
In aanvulling op de verhoging op de pensioengerechtigde leeftijd richtleeftijd, worden vanaf 2014 de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast voor aanvullend pensioen (Witteveenkader). 


 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl