Logo More Focus Human Resource Management
     

Home   |    Sitemap    |    Contact       
  HRM
advies op maat
HRM
interim
HRM
projecten
HRM
specifiek
 
 
Meer informatie over het bureau More Focus HRM services
Visie, missie en kernwaarden van More Focues HRM Services
De werkwijze van More Focues HRM Services
De klanten waar More Focus HRM services zich op richt
Onze tarieven
Waarom HRM in plaats van P&O?
Contactgegevens More Focus HRM Services
Mondriaan accoord

Dit zijn de belangrijkste afspraken op het gebied van het ontslagrecht en de WW vastgelegd in het Mondriaan accoord:

1. Ontslagrecht

 • per 1 januari 2016 wordt het ontslagrecht gemoderniseerd;
 • de ontslagroute (kantonrechter of UWV) is afhankelijk van de ontslaggrond;
 • de route bij UWV is aangewezen voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid, met de mogelijkheid om beroep bij de rechter in te stellen;
 • voor (andere) in de persoon van de werknemer gelegen redenen voor ontslag en bij een verstoorde arbeidsverhouding, kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter worden gevraagd;
 • bij ontslag met wederzijds goedvinden krijgt de werknemer twee weken bedenktijd;
 • bij beëindiging van een dienstverband van meer dan 2 jaar (een of meerdere, tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomsten), betaalt de werkgever een transitiebudget volgens de volgende formule:
  - ⅓ maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren;
  - ½ maandsalaris per dienstjaar voor de jaren na het 10e dienstjaar;
  - maximaal € 75.000; - overgangsrecht tot 2020 voor 50+ werknemers met 10 dienstjaren: 1 maandsalaris per dienstjaar boven de 50 jaar (met een uitzondering voor MKB-werkgevers met minder dan 25 werknemers);
 • bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer aan het ontslag heeft de werknemer geen recht op de transitievergoeding;
 • bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever aan het ontslag kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een aanvullende (niet gemaximeerde) vergoeding toekennen;
 • kosten die de werkgever in overleg met de werknemer in het kader van ontslag heeft gemaakt voor “van-werk-naar-werk”, scholing enz. kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. 

2. Flexibele arbeid

 • per 1 januari 2015 wordt een nieuwe ketenregeling van kracht, namelijk 3 x 2 x 6 (3 contracten in 2 jaar met een tussenpoos van minder dan 6 maanden);
 • contracten met werknemers tot 18 jaar en met een omvang van maximaal 12 uur tellen niet mee in de ketenregeling en deze werknemers hebben bij beëindiging van de arbeidsrelatie geen recht op een transitievergoeding;
 • afwijkingsmogelijkheden van de ketenregeling bij CAO worden beperkt;
 • in een tijdelijk contract van minder dan 6 maanden mag geen proeftijd staan;
 • in tijdelijke contracten mag in beginsel geen concurrentiebeding worden opgenomen;
 • er komen nadere plannen om oneigenlijk gebruik van uitzendarbeid en payrolling tegen te gaan;
 • de mogelijkheid van nulurencontracten wordt sterk ingeperkt.

3. WW

 • per 1 januari 2016 wordt het wettelijke recht op WW geleidelijk ingekort naar 24 maanden;
 •  de hoogte van de WW blijft loongerelateerd;
 • bij CAO kan een aanvulling van 14 maanden WW worden afgesproken;
 • de verhoging van de WW-premie uit het Regeerakkoord blijft gehandhaafd en werknemers gaan 50% van deze premie betalen;
 • arbeid wordt eerder passend en werkhervatting wordt lonend gemaakt.

4. Arbeidsgehandicapten

 • de instroom in de WSW wordt per 1 januari 2015 afgesloten;
 • de instroom in de Wajong wordt per 1 januari 2015 beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten;
 • de gezamenlijke werkgevers moeten in de periode tot 2026 cumulatief 100.000 extra banen voor mensen met een beperking creëren. Lukt dat niet, dan treedt een wettelijk quotum in werking.

 

 

 
 


 

NIEUWS
17/04/13   Mondriaan accoord
12/03/13   Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015
12/02/13    VVD en PvdA steunen uitstel invoering werkkostenregeling
   
  < Meer nieuws >
   
VACATURES M/V
Op dit moment zijn er geen vacatures

                    (c) 2006 - Morefocus i.s.m. Ilca Media          Morefocus - Postbus 20117 - 7302 HC Apeldoorn - M. 06 14 59 74 75 - F. 055 540 26 81 - info@morefocus.nl